���� ��������

 

������ � � ����� ���� ������ �������������?

 

� �������� ������������� ����� �� ��������� Bloomberg ������ ������ ������� 14 ����� �� 50 �����. ������� �����? �������� �� ���� ����� ��� ������ � ��������� ����������, ��������� ������ � � �������� ���������� �� ���� � ����������, ������� ������ ���� � �����. �� ��� �� � ������ �� ����� ���� ������ � �����������?

http://yablor.ru/blogs/rossiya-zanyala-14-mesto-v-reytinge-samih-innovaci/2772603

������� ������������� �����, ��������� ���������� Bloomberg

1. ���
2. ����� �����
3. ��������
4. ���������
5. ������
6. ������
7. ��������
8. �������
9. �����
10. �������
11. ����������
12. ��������
13. ��������
14. ������
15. �������
16. ����������
17. ������
18. ��������������
19. ��������
20. ��������
21. ���������
22. ���������
23. �����
24. ������
25. ���������

26. �������
27. �������
28. ����� ��������
29. �����
30. ������
31. �������
32. �������
33. �����
34. ��������
35. ��������
36. ���-����
37. ������
38. ��������
39. ������
40. �����
41. ������
42. �������
43. ��������
44. ������
45. ���������
46. �������
47. ����
48. ���������
49. ��������
50 ���

http://yablor.ru/blogs/rossiya-zanyala-14-mesto-v-reytinge-samih-innovaci/2772603

���������� ��� ������ � ��������� Bloomberg ���� ������������: ����� ����� � ��� (������� �������), ������� ������������������ �����, ���������� ������-����������� �����������, ����� �������������� �� 1 ��� ���, ���� ��������������������� ����������� � ��������������, ����� ����� � ������ ������������ � ��������� (��� ������������), ����� �������� � ������� �� �����.

�� ����� ���������� ����������� ������ ������ ��������� �������� ������� ����� � ��������� �� ����� � ����������. � ���� �� ������������� ��������. ��������� � ������ �����, �������������� � ������� ����������� ����, � ��� ��� ������ ������� � ��������� ������������ �������� ������� ��������� ��������� �����. ����������� � �������� ���� ������������ �����, �� ��� ������������ ��� ��������. � ���� � ��������� ���������� ������������ ��������������.

��������� ������������ � ��������, ��������, � ���. �� � ��� ���������� �� ����������. ���������� ������� ������� � ������ ���� ������������������ �� ������� ������. �� ������� � ��� ������� �� ����, � ������� ����� ���������� �� ��������. ��� ��� 25 ��� ���������� ������������ � ����� ����������� ���������� �������� �� �������. � ��� �����������, �� ����� �������� ������� ������� � ��������������� ����� ������ ����������� ��������� ��������������, ������������� � �������������? �� ��� �������� ���? � ��� ������������� ������ � ����� � ������� �������?

��� ��� �����, ���� ������� ������ ���������, �������������� � ����������� ����� ������������ ���������� ������� ����������� ������������������� �������������� �� �������. ������ ������� � ��������� ���������� ����. �������� ���������� ��������������, ������� �����������, �� �������������� ��������� �� ��������� �������� ��� ��� �� ���� ������� �������������� � ������������� � ��������� ������������� ������ � �������� ������, ��� � �� ���� �������� ������������� ���������� � ������ � �������� ����������� ������. � ���� ��, ��� ��������, ���� 100 ����������������� � ����� � ����������� �� ������� ������ ������������ ������������� ��� ������������ ����� ���������� � �������. ������� ������� ������ ����� � ����������, � �� ����������������. � �� ������ ������� ���������� �������, � ���� ������� � ��������� ���� ���� ��������.

������� ������������ �� ������������� �� ������ ������� � �����, ��� ���������� ����� ������ �����������. �� �� ���� ����? �� ���� ���������, �� ����������� � ����� ������� �����, ������ �� ������ � ������ ����� �� ���� ��������� ������� ����? �� ��� �� ������ � ������� �� ������ ���. �������-�� ������� ���� � ������ ����� �� ��������. � ��� �� ����� ��� �������������� ��� ������� ������ ������� ������� ��� �������������� ���������� �����, ���� ��� ����� �� ������?

��� ������ ���������� �������� ���� ���������. ������� ������ ���������� ����� �������. ������� ������� �������������� �������� ��������� ������ ������������ ������ � ������� ������ � ����� ����������� ������� ������. ������ � �������� ��� � ���. � ������� � ������ ����� �� ��������.

����� �� ����������� ��������������� ��� �������� ����� � ��������� ��������� � �� �������� - � ��������� ������� ����� � �������� ����� ���������, ������� ����������� � ������, � ������ � ��������.