����: ����� ������������ ������������ ���������

LERC: local economics research center

e-mail: [email protected]

������, �����, ���������, ������

���� ��������

������� ��������� � ������ �� ���������

 

 

���� ��������

 

������� ��������� � ������ �� ���������

 

������ �������� ����� �� ����� ���������������� ����� ����. � ����� ������� ����� ���� - ����� ���������������. ������ ������������� ����� ����� ������� ��������� �� ����������� ������ ����� ����������� ��������� ������ �� ��������� ��������������. � ������ �������������� �������� ����� � �����. � ������ ������� �������������� ��������� �� ������������� ������������ �������� � ������ �����.

��������� � ������ �� ��������� � ���� ������, ���� ������ ������������� ������� ���������� ��������� �� Transparency International.

������ ������ ������ 131 ����� � �������� ������ ��������� �� 2016 ���, ������� �������� ���������� ������������� ����������� Transparency International. ������ ����� 131 ����� � ������, �����������, ������� � ��������.

/http://transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/indeks-vospriiatiia-korruptcii-2016-polozhenie-rossii-ne-izmenilos /

�� ������ 2015 ���� � ������ ���� ����������� ����� ������� 119 �����. /http://gtmarket.ru/news/2016/01/27/7287 /

����������� �������� ������ ����������������� ������������ � ��������� «Transparency International ������» ����� ������� ��� ��������� ���� ������� ���������� ��������� � ������ �� 2016 ���.

«������� ������, ���� ����������� ���� ����������� ��� ��������� ��������, �� ���� �������������, ������, ����-������, ��� ������� �����-�� ����������� ������������, �������, �� ����, ��������. �� ���� �� ������ ��� ������� �������, ��, ��� �� �����, ������� ���, ������������ �� ��, ����� ������� ��������� ��������, ������� �� ���� �� � �������, �� � ����������� ����. ������ ��� ����� �� ������� - 2016 ���, �� ����� ����, �� �� ���������, ��� ����� ��������� �� ����������� ���� �������� � ������ 2016-��, �����, ���-�� � ��������. ���� ��������� ���. � ���-������ ����������������� �������� ��������� ��� ����� �������: ��-������, ��� �� ����� ����� ��������������, � ������, ��� ������, ������� ����� � ������ ���������� ���������, ������������� ���� ��������� ������. �� ���� �� 100% ������� � ��������� ������ � ��������� ������ ���������� ���������. �� ���� ���� ��������: ������ 50% ������� (��� «������-�����») ������ �������, ��� ������� � ��������� - ������� ��� ���������».

http://www.bfm.ru/news/344850?from=votes

�������� ��������������� ��������������� ��������� ������� � � ���, ��� �� ������ ������������ ����������� ����, ������� ���� ����������� � ������� � ������������� � ���� �������������. �� ���� ����� �����, �������������, ����� � �������� ������� � ����� ������� �������������� � ��������� ����� ������ ������������ �������� �� ���� ��������. ���������� ��� ����� ����� �������� ������������, ��������������, �������������� � ������� ��������. ����� �������� �� ������� �������������� � ���������������� ������, ������ �� ������ ��������� ���������� ����������, ������� ���� � ������������ ���� ���������.

/����������� ���������� ���� �������� «����������� �������. ��������� ���� ������������»

http://iknigi.net/avtor-yuriy-skuratov/64730-kremlevskie-podryady-poslednee-delo-genprokurora-yuriy-skuratov/read/page-1.html /

 

������ � ���������� � ������ ��������� ������������ � ��������������� ��������. �� ������ ���� ��������� �� � �� ���� ��������� �������� �� «��������������� ���������». ������������ ������ � ������������� � ��������� ����� ���������� �������, � ������� ��������� � ���� ���. �� ����������� ������ ������� ���������������� ������� ���������� ����� � �� ������������. ������ �� ������ - �� ������, �� �������� ������. ���������� � �� ������������ ������. � �������� � ������ �����������, � ���� �� � ������.

������ �� ������� ������������� ������������ �����, ��������� � �����. �, ��� �������, �������� � ��������. ������ � ������������, ��� �������, �� �������. ������ � ������������. �� ���� ������� ���������� ��� ����� �������������.

http://vrntimes.ru/articles/analitika/voronezhskie-siloviki-koordiniruyut-svoi-deystviya-s-gubernatorom

 

 

������ �����������